学大题库 > > 小学题库 > 小学二年级题库 > 小学二年级语文题库 >二年级语文上册重点词复习表

小学二年级语文

二年级语文上册重点词复习表

来源:学大教育题库资源网 日期:2013年03月29

  bō lànɡ pínɡ ɡuǒ láo zuò yóu qí jù dà

   ( )( ) ( ) ( )( )

   ān quán yǐ jīnɡ chànɡ ɡē shí kè qiān ɡuà

   ( ) ( ) ( ) ( )( )

   zhī shí fēnɡ yè xiāo chú qiān ɡuà xiū xi

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   xiū xi tán qín ɡānɡ qín ɡuān xì mín zú

   ( )( )( ) ( ) ( )

   tián měi jiào shì nào zhōnɡ zǐ xì shēn tǐ

   ( )( )( )( )( )

   qí zhì huān qìnɡ ɡē qǔ shí hou jué dé

   ( )( )( )( )( )

   ɡù shi bá hé piāo yánɡ zhí jiē jīnɡ qí

   ( )( )( )( )( )

   pánɡ biān shén zhōu yōnɡ bào zěn me piào liɑnɡ

   ( )( )( )( )( )

   hé bìnɡ xiānɡ xìn ɡuó jì qí ɡuài zhù fú

   ( )( )( )( )( )

   kuài màn biǎo shì ɡào su zhuō yǐ qiān bǐ

   ( )( )( )( )( )

   hú li hóu zi tiāo xuǎn mǎn yì bànɡ wǎn

   ( )( )( )( )( )

   rónɡ yì pín fù wēn bǎo wēn nuǎn rì qī

   ( )( )( )( )( )

   xìnɡ fú lù xiàn chē lún bǎo hù qīnɡ zhònɡ

   ( )( )( )( )( )

   jī hán bìnɡ chuánɡ dú shū chénɡ kè yǎn jinɡ

   ( )( )( )( )( )

   cāo chǎnɡ liánɡ shi tǐ cāo ɡū niɑnɡ qínɡ tiān

   ( )( )( )( )( )

   dònɡ wù jì láo zǎo chén tiào yuè zhǐ chuán

   ( )( )( )( )( )

   qún tǐ wān yāo jiǎn qǐ wèi dào yǔ zhòu

   ( )( )( )( )( )

   jūn jiàn rēnɡ diào àn biān piāo yánɡ bō wén

   ( )( )( )( )( )

   chōnɡ shài shài hēi hēi hū hū dào yǐnɡ yóu yǒnɡ

   ( )( )( )( )( )

   zāi hài chén fú jī qì zhōu wéi zhí wù

   ( )( )( )( )( )

   bì xū shì qínɡ lì shǐ xiāo miè zhònɡ zhí

   ( )( )( )( )( )

   fǎnɡ zhī nónɡ mín kē jì

   ( )( )( )

   

北京学大信息技术有限公司学大教育 2010京ICP备10045583号-6 京公网安备 11010502031324号 隐私声明
增值电信业务经营许可证京B2-20100091 电信与信息服务业务经营许可证京ICP证100956号